Statuten


Inloggen

Je wachtwoord vergeten?

 


Rep.nr. 8819

Heden, de tiende november tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Gerhard Bossinade, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen:
1. mevrouw Charlotte Elisabeht Goelema;
2. mevrouw Melissa Teernstra;
De comparanten verklaarden dat de algemene ledenvergadering van de vereniging blijkens aangehechte stuk op negentien mei tweeduizend tien heeft besloten de statuten der vereniging partieel te wijzigen.
Blijkens artikel 23 lid 7 van de statuten zijn de comparanten bevoegd tot het doen verlijden van de onderhavige akte.
De comparanten verklaarden vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze akte de artikelen 2, 4, 10 en 25 van de statuten der vennootschap zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt:

artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het opwekken van belangstelling voor en het bevorderen en ontwikkelen van de kennis van onderwerpen op strafrechtelijk en criminologisch terrein in de ruimste zin des woords.
De vereniging richt zich op studentengemeenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, dan wel een opleiding, school of faculteit daarvan.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.’

artikel 4.
1. De vereniging kent:
a.  gewone leden;
b. ereleden;
c. donateurs.
2.a. Leden kunnen zijn: studenten en extraneï die ingeschreven staan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, wetenschappelijk personeel en zij die dit geweest zijn aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen of aan de Hanzehogeschool te Groningen.
Het bestuur kan daarnaast bepalen dat ook anderen dan genoemde personen lid van de vereniging kunnen zijn.
b. Onder donateurs worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een financiële bijdrage waarvan het minimum bedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
c. Het erelidmaatschap wordt verkregen door een, op voorstel  van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden, genomen besluit van de ledenvergadering.’

artikel 10.
1. Het bestuur dient uit ten minste drie leden te bestaan, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Tot bestuurder kunnen slechts worden benoemd studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en studenten van de Hanzehogeschool te Groningen, die lid zijn van de vereniging.
Zodra een bestuur niet meer voldoet aan voormelde kwaliteitseis, eindigt zijn bestuurslidmaatschap.’

artikel 25.
Het verenigingsjaar loopt van vijftien mei ten en met veertien mei.’
Vervolgens verklaarden de comparanten dat de statuten der vereniging, na het aanbrengen van voormelde wijzigingen, in hun geheel luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: ‘Simon van der Aa’.
2. De vereniging is gevestigd te Groningen.
2. De vereniging wordt verder in de statuten aangeduid als: de vereniging

DOELSTELLING
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het opwekken van belangstelling voor en het bevorderen en ontwikkelen van de kennis van onderwerpen op strafrechtelijk en criminologisch terrein in de ruimste zin des woords.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.

MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: het organiseren van excursies, lezingen, fora, discussies, het vertonen van films en al hetgeen verder tot dit doel bevorderlijk kan zijn.

LEDEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
a.  gewone leden;
b. ereleden;
c. donateurs.
2.a. Leden kunnen zijn: studenten en extraneï die ingeschreven staan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, wetenschappelijk personeel en zij die dit geweest zijn aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen of aan de Hanzehogeschool te Groningen.
Het bestuur kan daarnaast bepalen dat ook anderen dan genoemde personen lid van de vereniging kunnen zijn.
b. Onder donateurs worden verstaan natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een financiële bijdrage waarvan het minimum bedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
c. Het erelidmaatschap wordt verkregen door een, op voorstel  van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden, genomen besluit van de ledenvergadering.’

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Personen die lid van de vereniging wensen te worden, melden zich schriftelijk of monderling aan bij de secretaris of, indien aangesteld, bij de ledenadministrateur.
2. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging; bij niet-toelating staat binnen een maand na schriftelijke kennisgeving daarvan beroep open op de algemene ledenvergadering.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting, welke door het bestuur, slechts kan worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Tegen opzegging en ontzetting door het bestuur staat binnen een maand na schriftelijke kennisgeving daarvan, beroep open op de ledenvergadering. De behandeling van het beroep dient binnen een twintig dagen na kennisgeving van het beroep door het betreffende lid plaats te vinden in een bijzondere ledenvergadering die wordt opgeroepen door de secretaris van de vereniging.

Artikel 7.
1. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
2. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgende op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; dit laatste naar beoordeling van het bestuur.
3. Een opzegging in strijd met het in voorgaande leden bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door schriftelijke opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

VERPLICHTINGEN LEDEN
Artikel 8.
De leden zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;
b. het doel van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen;
c. de door de ledenvergadering jaarlijks vast te stellen contributie te voldoen.

BESTUUR
Artikel 9.
1. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
2. Het bestuur is voor het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
3. De vergaderingen van het bestuur zijn toegankelijk voor leden.

Artikel 10.
1. Het bestuur dient uit ten minste drie leden te bestaan, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Tot bestuurder kunnen slechts worden benoemd studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en studenten van de Hanze-hogeschool te Groningen, die lid zijn van de vereniging.
Zodra een bestuurder niet meer voldoet aan voormelde kwaliteitseis, eindigt zijn bestuurslidmaatschap.

Artikel 11.
1. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur wordt benoemd voor de duur van een verenigingsjaar.
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 12.
1. In tussentijdse vacatures, welke in het bestuur mochten ontstaan, wordt voorzien in de gevallen en op de wijze, in het huishoudelijk reglement te bepalen.
2. In het geval een of meerdere bestuursleden zodanig gebrouilleerd zijn dat samenwerking niet meer mogelijk is, wordt voorzien op de wijze, in het huishoudelijk reglement te bepalen.

Artikel 13.
Het bestuur vergadert volgens een bij huishoudelijk reglement te bepalen rooster.

Artikel 14.
Tot de taak en bevoegdheid van het bestuur behoren onder anderen:
a. het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
b. het adviseren voor- en leiden van diverse activiteiten;
c. het optreden in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het bestuur, het belang van de vereniging zulks vordert.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15.
1. De vereniging wordt in een buiten rechte vertegenwoordig door hetzij het bestuur, hetzij een of meer bestuursleden. Vertegenwoordiging door één bestuurslid is toegestaan tot vijfhonderd euro (500) per rechtshandeling.
2. Ieder bestuurslid dient rekening en verantwoording af te leggen over de door hem gedane uitgaven.

Artikel 16.
Het bestuur is na haar aantreden bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
a. tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;
b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
c. waarbij de vereniging zich vooreen derde sterk maakt;
d. waarbij de vereniging zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17.
1. De secretaris roep jaarlijks voor één oktober schriftelijk de leden in algemene vergadering bijeen en in bijzondere vergadering voorts telkens wanneer het bestuur of tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn eentiende gedeelte van de stemmen uit te brengen, zulks verlangen; blijft de secretaris in gebreke deze vergadering binnen een en twintig dagen bij een te roepen, dan hebben deze leden het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.
2. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

Artikel 18.
1. De ledenvergadering besluit bij absolute meerderheid van stemmen, behalve waar in de statuten anders is bepaald.
2. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

GELDMIDDELEN
Artikel 19.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden, te heffen volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen regeling;
b. heffing van geld voor activiteiten;
c. donaties;
d. subsidies en andere uitkeringen;
e. alle verdere baten.

Artikel 20.
1. De financiële middelen worden beheerd door de penningmeester die voor dat beheer verantwoordelijk is.
2. De penningmeester stelt aan het begin van het verenigingsjaar een begroting vast, welke ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd.
3. Na afloop van elk verenigingsjaar wordt door de penningmeester een rekening en verantwoording over dat jaar opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd.

KASCOMISSIE
Artikel 21.
1. Betreffende het vermogen van alsmede betreffende inkomsten en uitgaven van de vereniging, wordt een boekhouding gevoerd, welke jaarlijks wordt gecontroleerd door een financiële commissie van drie leden, welke door de ledenvergadering worden benoemd.
2. Het bestuur doet jaarlijks de algemene ledenvergadering een voorstel betreffende de te vormen kascommissie, leden kunnen tegenkandidaten voorstellen.
3. De kascommissie bestaat uit onafhankelijke leden van de vereniging, dat wil zeggen dat de kascommissie niet mag bestaan uit bestuursleden.

COMMISSIES
Artikel 22.
1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies waarin ook niet-bestuurders kunnen worden benoemd.
2. De commissies benoemen in onderling overleg een secretaris en penningmeester.
3. Indeling en werkwijze van de commissies worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
4. De commissies kunnen als voorzitter een afgevaardigde van het bestuur hebben, met uitzondering van de kascommissie.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 23.
1. In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenvergadering in algemene- of bijzondere vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Al wie de oproeping tot bedoelde vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heeft/ hebben gedaan, moet/moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Om een voorstel tot statutenwijziging op de vergadering in behandeling te kunnen nemen, dient op bedoelde vergadering ten minste eenvijfde van het ledenaantal aanwezig te zijn. In het geval het ledenaantal van de vereniging minder dan vijfenzeventig bedraagt, dienen minimaal vijftien leden aanwezig te zijn. Onder ledenaantal wordt hierbij verstaan het aantal leden van de verenging op de dag van de vergadering, inclusief bestuursleden. Indien eenvijfde van het ledenaantal gelijk is aan een getal met minimaal vijf tienden achter de komma, dan vindt afronding van dat getal naar boven plaats. Het afgeronde getal vormt alsdan het minimaal vereiste aantal leden.
4. Indien op de bedoelde vergadering minder dan het in het derde lid genoemde aantal leden aanwezig is, roept het bestuur binnen twee weken een nieuwe ledenvergadering bijeen. Alsdan kan een voorstel tot wijziging van de statuten zonder meer in behandeling worden genomen.
5. Ten aanzien van voorstellen tot wijziging van de statuten heeft het bestuur slechts stemrecht indien het voorstel afkomstig is van één of meerdere andere leden.
6. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt; tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 24.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering in algemene- of bijzondere vergadering; het bepaalde onder 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in bedoelde vergadering alsdan ten minste drievierde van de leden tegenwoordig moet zijn.
2. Is niet drievierde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin tot ontbinding ongeacht het aantal tegenwoordige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij een besluit tot ontbinding wordt een liquidatiecommissie benoemd, die verplicht is een eventueel liquidatiesaldo te besteden ten bate van een door de ledenvergadering aan te wijzen doel, met dien verstande, dat dit nimmer onder de leden verdeeld kan worden.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 25.
Het verenigingsjaar loopt van vijftien mei tot en met veertien mei.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 26.
De ledenvergadering keurt het huishoudelijk reglement goed, bevattende bepalingen over in de statuten genoemde- of andere daarvoor in aanmerking komende onderwerpen;
Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

AANVULLING
Artikel 27.
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet of niet voldoende voorzien, alsmede in geval van twijfel voor de interpretatie van enige bepaling daarvan, beslist het bestuur.’
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparanten en een toelichting daarop hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.